माफिया

“एउटा गजल लेख्या’छु, काफिया मिलाईदेऊ न” भनेको,
.
“एउटा पसल खोल्या’छु, माफिया मिलाईदेऊन” सुनेछन्!

#कानफ्युजन 😅🤣

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *